Aktuelt

Ny dom fra Frostating lagmannsrett om kommunens ansvar for mobbing i skolen

Posted October 11, 2017
Ny dom om kommunens ansvar for mobbing i skolen

Read More »

Advokat Eivind W. Grande - ny partner fra 1. oktober 2017

Posted October 9, 2017
Ny partner fra 1. oktober 2017

Read More »

FAS-seminar 2017 i Roma

Posted August 24, 2016
Datoene for neste års seminar i familie-, arv- og skifterett i Roma er satt til 04.-07. mai 2017.

Read More »

Advokatfirmaet HBN Henriksen Bakke-Nielsen ANS er den norske bidragsyteren til GLI

Posted August 23, 2016
Advokatfirmaet HBN Henriksen Bakke-Nielsen ANS er den norske bidragsyteren til GLI - Global legal insights Litigation & Dispute Resolution 2016.

Read More »

Ny Høyesterettsdom – om fortrinnsrett til utvidet stilling for deltidsansatte

Posted May 30, 2016
Avklaring av fortrinnsrett til utvidet stilling for deltidansatte og rettskraftsvikrningene av Tvisteløsningsnemndas avgjørelse

Read More »

Ny advokatfullmektig i HBN

Posted March 2, 2016
Ny advokatfullmektig i HBN

Read More »

Advokat Bakke-Nielsen har gjennomført voldgiftsdommerutdanning

Posted December 4, 2015
Advokat Joakim Bakke-Nielsen har høsten 2015 gjennomført voldgiftsdommerutdanning.

Read More »

Ny høyesterettsdom – Statens erstatningsansvar etter utvikling av MS etter MMR-vaksine.

Posted November 19, 2015
Høyesterett avsa 12. november 2015 ny dom vedrørende statens erstatningsansvar for skader etter påbudt eller anbefalt vaksinering. Saken gjaldt en 12 år gammel gutt som fikk diagnosen multippel sklerose (MS) noen måneder etter at han hadde mottatt sin andre dose av MMR-vaksinen. Spørsmålet var om sykdommen kunne være forårsaket av vaksinen slik at vilkårene for erstatning etter pasientskadeloven § 3 andre ledd, sammenholdt med smittevernloven § 8-2 første ledd, var oppfylt.

Read More »

Tap av sameieandel i hytte ved manglende engasjement?

Posted November 4, 2015
Kan sameier miste sin sameierett til fast eiendom dersom denne forholder seg passiv til sameierskapet?
Høyesterett har i dom 22. oktober 2015 (HR-2015-2111-A) slått fast at det kan skje.

Read More »

Seminar i familie-, arv- og skifterett

Posted October 21, 2015

Vi har gleden av å invitere til seminar i familie-, arv- og skifterett i Roma 21.-24. april 2016!

Bindende påmelding sendes til resepsjon@advhbn.no innen 1. desember 2015.


Read More »

Bagasjelukedommen - ny Høyesterettsdom

Posted October 5, 2015

Høyesterett avsa 16. september 2015 ny dom vedrørende rekkevidden av bilansvaret. Spørsmålet var om en datter som var påført en hodeskade fordi hun hadde fått bilens bagasjeluke i hodet idet hun reiste seg samtidig med at moren lukket luken, var å anse som en skade «gjort» av motorvogn og dermed var omfattet av bilansvaret etter bilansvarsloven § 4.

Read More »

Stillingsutlysning

Posted September 25, 2015
Vi søker etter ny advokat/advokatfullmektig!

Read More »

Invitasjon til frokostmøte på Scandic Vulkan

Posted September 9, 2015

Read More »

Ny advokat til HBN

Posted August 21, 2015
Marthe Haavind begynte hos Advokatfirmaet HBN Henriksen Bakke-Nielsen ANS den 3. august i år.

Read More »

Nyhetsbrev om endringer i arbeidsmiljøloven

Posted May 6, 2015

Read More »

Styrking av teamet for familierett hos HBN

Posted April 8, 2015
I mars måned ble vår avdeling for familierett kraftig forsterket da advokat Jane Veivåg Ulset tiltrådte som partner og advokat Nina Reiersen gikk inn i kontorfellesskap. Begge har lang erfaring og høy kompetanse innenfor dette fagområdet.

Read More »

Vi søker etter jusstudent til vikariat som resepsjonist

Posted March 31, 2015

Read More »

Nye Høyesterettsavgjørelser - avkortning av erstatning for etterlatte etter trafikkulykke

Posted March 17, 2015
I trafikkskadesaker er det adgang til avkortning i erstatningen til fører av motorvogn dersom fører har medvirket til uhellet ved eksempelvis å være ruspåvirket, jf. bilansvarsloven § 7. Videre er det slik det er en viss adgang til identifikasjon mellom etterlatte og skadelidte, slik at det også kan avkortes overfor etterlatte.

Read More »

Høyesterettsavgjørelse - beviskrav i sivilprosess

Posted December 16, 2014
I ny dom av 3. desember 2014 tok Høyesterett stilling til beviskravet i sak om avskjed begrunnet med at den ansatte hadde tilegnet seg midler fra arbeidsgiveren.

Read More »

Høyesterettsavgjørelse vedrørende endring av kapitaliseringsrenten

Posted December 15, 2014
Høyesterett i storkammer avsa 12. desember 2014 dom hvor det ble tatt stilling til spørsmålet hvilken rente som skal benyttes ved neddiskonteringen av fremtidig inntektstap, utgifter og menerstatning til nåverdi, den såkalte kapitaliseringsrenten.

Read More »

Oppreisning etter injurierende avisartikler - ny avgjørelse fra Høyesterett

Posted December 11, 2014
Høyesterett avsa den 9. desember 2014 dom i sak mellom Avisa Nordland og en kirurg ved Nordlandssykehuset. Saken omhandlet påstand om injurierende beskyldninger fremsatt av avisen overfor kirurgen.

Read More »

Beviskrav i sivilprosessen - ny avgjørelse fra Høyesterett

Posted December 4, 2014
Avklaring fra Høyesterett vedrørende beviskrav for årsakssammenheng ved spørsmål om oppreisningserstatning ved særlig belastende faktum

Read More »

Mangler ved boligkjøp

Posted September 25, 2014
I dagens Aftenposten (25. september 2014) kunne man lese om ektepar som hadde kjøpt et hus som ble markedsført som «gjennomgående svært høy og eksklusiv standard i alle rom». Det ble også opplyst at hele eiendommen de siste par år var blitt renovert både innvendig og utvendig. Dessverre for ekteparet skulle det vise seg at huset hadde omfattende mangler, og de fikk etter en lengre prosess hevet kjøpet.

Read More »

Ny kjennelse fra Høyesteretts ankeutvalg – domstolens kompetanse til å prøve pasientskadesaker

Posted September 8, 2014
Høyesteretts ankeutvalg fastslår i kjennelse av 11. juni 2014 at retten til domstolsprøving av pasientskadesaker ikke er begrenset til krav eller tapsposter som er prøvd i Pasientskadenemnda.

Read More »

Kurs i pasientskade / pasientrettigheter

Posted July 1, 2014
I samarbeid med Advokatfirmaet Preto & Co og Scandic Vulkan arrangerer Advokatfirmaet HBN Henriksen Bakke-Nielsen ANS kurs i pasientskade/pasientrettigheter 8. – 9. september 2014.

Read More »

↑ Hopp til topps