Ny kjennelse fra Høyesteretts ankeutvalg – domstolens kompetanse til å prøve pasientskadesaker

Posted September 8, 2014
Høyesteretts ankeutvalg fastslår i kjennelse av 11. juni 2014 at retten til domstolsprøving av pasientskadesaker ikke er begrenset til krav eller tapsposter som er prøvd i Pasientskadenemnda.

A hadde reist sak for tingretten med krav om erstatning for inntektstap, merutgifter og menerstatning etter en høyere invaliditet. Forutfor saksanlegget hadde Norsk Pasientskadeerstatnings utmålingsvedtak vært påklaget og behandlet av Pasientskadenemnda. Klagen hadde rettet seg kun mot merutgiftene. Erstatning for inntektstap og menerstatning hadde følgelig ikke vært gjenstand for klage til Pasientskadenemnda.
Staten v/Pasientskadenemnda begjærte saken avvist hva gjaldt kravene om erstatning for inntektstap og menerstatning da disse postene ikke var behandlet av Pasientskadenemnda.

Av pasientskadeerstatningsloven § 18 følger at «den som krever erstatning etter loven her, kan bringe saken inn for domstolene når endelig vedtak i Pasientskadenemnda foreligger». Avgjørende for det aktuelle spørsmålet om avvisning er følgelig hva som ligger i «saken». Høyesteretts ankeutvalg finner ikke tvilsomt at der ansvarsgrunnlag foreligger må «saken» omfatte alt som kan kreves erstattet som pasientskade. Videre uttaler Høyesteretts ankeutvalg at «saken» ikke kan anses å endre karakter på en slik måte at den etter nemndsbehandling regnes å kun omfatte krav som er påklaget.
 Ankeutvalget finner støtte for sitt syn i Rt-2008-1142 hvor det for domstolene var påberopt et nytt ansvarsgrunnlag. Det ble her lagt til grunn at det ikke forelå hinder for å ta med det nye grunnlaget i saken for domstolene. Man påpekte at retten til domstolsbehandling ikke er ment å være en gyldighetskontroll av Pasientskadenemndas vedtak.

Høyesteretts ankeutvalg viser til dette syn og slår, etter en «fra det mer til det mindre betraktning», fast at domstolsprøving i pasientskadeerstatningssaker ikke er begrenset til de krav som er behandlet av Pasientskadenemda. Risikoen for omgåelse ser ikke Ankeutvalget som et problem av betydning. Pasientskadenemndas vedtak angir følgelig ikke de endelige rammer for en rettslig prøving, da både nye ansvarsgrunnlag og nye tapsposter kan bringes inn for retten ved overprøving av et vedtak.  

Advokatfirmaet HBN Henriksen Bakke-Nielsen har lang og bred erfaring med bistand i pasientskadesaker. Vår bistand omfatter alle stadier i en erstatningssak fra vurdering av ansvarsgrunnlag, årsakssammenheng og erstatningskravet som sådan, til prosedyre for alle rettsinstanser.

Del denne artikkelen

↑ Hopp til topps