Beviskrav i sivilprosessen - ny avgjørelse fra Høyesterett

Posted December 4, 2014
Beviskravet i erstatningsretten (og i sivilprosessen for øvrig) er som det klare utgangspunkt et krav om sannsynlighetsovervekt. Det kreves med andre ord mer enn 50 prosent sannsynlighet for at det faktum som påberopes skal anses som bevist, og dermed legges til grunn i saken. Dette gjelder også som utgangspunkt for oppreisningserstatning, men det er lagt til grunn at ved særlig belastende faktum så høynes beviskravet. Det er sikker rett at dette er tilfelle for vurderingen av ansvarsgrunnlaget, jf. rettspraksis, eksempelvis Rt.1999 s.1363, men det har til nå vært uavklart om det også gjelder vurderingen av årsakssammenhengen.

I dom av 27. november 2014 tok Norges Høyesterett stilling til spørsmålet om det kan anvendes et strengere beviskrav dersom den aktuelle skadefølge er knyttet til et særlig belastende faktum. Det var i foreliggende sak ikke omstridt at tiltalte hadde utført en straffbar handling. Tiltalte hadde erkjent å ha slått fornærmede som senere døde. Det var imidlertid tvil om tiltaltes slag var årsaken til fornærmedes dødsfall.

Høyesterett ga i dommen utrykk for at det oppstilles et strengere beviskrav enn vanlig sannsynlighetsovervekt når det er spørsmål om å ilegge oppreisningserstatningansvar for en svært belastende følge. I slike tilfeller fastslår Høyesterett at det kreves klar sannsynlighetsovervekt for årsakssammenheng mellom skadevolders handling og det alvorlige utfallet.

Høyesterett kom i saken til at det ikke var klar sannsynlighetsovervekt for at det var tiltaltes slag som hadde ført til fornærmedes død.Dette gir den avklaring at beviskravet for årsakssammenheng i erstatningsretten i utgangspunktet er sannsynlighetsovervekt, men at det er unntak for tilfeller der det er spørsmål om en svært belastende følge har inntrådt som følge av skadevolders handling.

Hele avgjørelsen kan leses her.

Del denne artikkelen

↑ Hopp til topps