Høyesterettsavgjørelse - beviskrav i sivilprosess

Posted December 16, 2014
I ny dom av 3. desember 2014 tok Høyesterett stilling til beviskravet i sak om avskjed begrunnet med at den ansatte hadde tilegnet seg midler fra arbeidsgiveren.

Vilkåret for avskjed er at arbeidstakeren har begått «grovt pliktbrudd eller annet vesentlig mislighold av arbeidsavtalen», jf. arbeidsmiljøloven § 15-14. Hverken arbeidsmiljøloven, forarbeidene til denne eller tidligere høyesterettspraksis tar dirkete stilling til beviskravet som gjelder for bedømmelsen av om arbeidssaker har handlet som angitt i bestemmelsen.

Beviskravet i sivilretten er i utgangspunktet sannsynlighetsovervekt. Det er imidlertid i rettspraksis fastslått at beviskravet kan skjerpes for faktiske omstendigheter som er særlig belastende for en part. Eksempelvis kan dette gjøres gjeldende i forsikringssaker hvor skaden påstås fremkalt forsettlig, se bl.a. Rt. 1990 s.1082, eller i saker om oppreisningserstatning etter frifinnelse for alvorlig straffbare forhold, se bl.a Rt. 2005 s. 1322, samt HR-2014-02324-A. I disse tilfellene er beviskravet som gjelder; sterk, klar eller kvalifisert sannsynlighetsovervekt. Dette innebærer at det kreves mer enn alminnelig sannsynlighet, men ikke at enhver rimelig tvil skal komme arbeidsgiveren til gode slik som er tilfelle i for tiltalte i straffesaker.

Høyesterett uttaler i aktuelle dom at det i en avskjedssak som den foreliggende, hvor beskyldningene må regnes som belastende, må kreves kvalifisert sannsynlighet. Det holdes imidlertid åpent for at det, selv om avskjedssaker i seg selv er belastende for arbeidstakerne, kan tenkes tilfeller hvor de foreliggende forhold likevel gjør det riktig å anvende det alminnelige beviskravet (ren sannsynlighetsovervekt).

I den aktuelle sak kommer imidlertid Høyesterett til at tidligere instanser har lagt til grunn et krav om kvalifisert sannsynlighet med tanke på bevis for forholdene som lå til grunn for avskjedigelsen, og dermed har benyttet korrekt beviskrav.

Høyesterett avfeier videre at beviskravet i en sak som dette må skjerpes ytterligere ut over kvalifisert sannsynlighet.

Del denne artikkelen

↑ Hopp til topps