Oppreisning etter injurierende avisartikler - ny avgjørelse fra Høyesterett

Posted December 11, 2014
Høyesterett avsa den 9. desember 2014 dom i sak mellom Avisa Nordland og en kirurg ved Nordlandssykehuset. Saken omhandlet påstand om injurierende beskyldninger fremsatt av avisen overfor kirurgen.

De fremsatte beskyldningene var foranlediget av en operasjon av pasient hvor det forelå mistanke om kreft i bukspyttkjertelen. Pasienten fikk etter operasjonen komplikasjoner, og det viste seg også at hun ikke hadde kreft slik først antatt. Avisa Nordland, heretter omtalt som AN, omtalte saken både på lederplass og i artikkels form, samt at den ga leserne mulighet til å ytre sine meninger i både nett –og papirutgaven av avisen. AN omtalte saken i flere artikler over en lengre periode.
 
Kirurgen, heretter omtalt som A, anførte for Høyesterett at AN,  hadde fremsatt tre rettstridige beskyldninger overfor ham, som i tillegg ble anført å være usanne og svært grove. Den første beskyldningen var at AN flere ganger ga uttrykk for at A opererte pasienten uten å vente på prøvesvar til tross for at hun var frisk og ikke trengte operasjon. De øvrige beskyldninger var etter As oppfatning at han hadde operert pasienten uten grunn, samt at han hadde operert uten pasientens samtykke.
 
AN anførte prinsipalt at den ikke hadde fremsatt noen beskyldninger overfor A., subsidiært at beskyldningene lå i nedre sjikt av straffeloven § 247 og at de ikke var rettstridige.
 
Høyesterett kom til at As anke førte frem. Spørsmålet om det foreligger en ærekrenkelse som rammes av straffeloven § 247 reiser etter Høyesteretts oppfatning 3 hovedspørsmål:
 
  1. Hvordan utsagnet skal tolkes
  2. Hvorvidt utsagnet er ærekrenkende
  3. Hvorvidt utsagnet er rettstridig
 
Hvordan utsagnet skal tolkes må vurderes i lys av hvordag en ordinær leser vil oppfatte dem og i sin kontekst. Gjennom de ulike artiklene, forsidene og lederne ville den jevne leser etter rettens syn oppfatte det slik at A og hans kollega hadde gjort grove feil ved, uten grunn, å ha operert friske personer og påført den ubotelig skade ved å fjerne viktige organer. AN hadde også avbildet og navngitt A i avisen, hvilket rettet utsagnene direkte mot han.
 
Etter en gjennomgang av de faktiske forhold, konkluderer Høyesterett med at de tre beskyldningene A anførte AN rettstridig hadde rettet mot ham, var egnet til å skade As gode navn og rykte eller utsette ham for tap av den for hans stilling fornødne tillit, hvoretter gjerningsbeskrivelsen i straffeloven § 247 er overtrådt.  Utsagnene var følgelig ærekrenkende.
 
Spørsmålet om utsagnene er rettstridige må avgjøres etter en bred vurdering, jfr, bl.a. Rt. 2014 s. 152. Etter en samlet vurdering, hvor Høyesterett særlig vektlegger ANs unnlatelse av å bruke sentrale opplysninger avgitt i en sakyndigrapport om saken, som bl. a. viste at avisens dekning av operasjonen var ufullstendig og misvisende, konklurerer retten med at ANs beskyldninger mot A var rettstridige.
 
Oppreisning ble tilkjent A med kr. 400 000,- for de ærekrenkende og rettstridige beskyldningene. Hele avgjørelsen kan leses her.
 
Advokatfirmaet HBN Henriksen Bakke-Nielsen ANS har kompetanse på injurier og ærekrenkelser,  og bistår både privatperson og selskaper i slike saker.

Del denne artikkelen

↑ Hopp til topps