Bagasjelukedommen - ny Høyesterettsdom

Posted October 5, 2015
Written by

Høyesterett avsa 16. september 2015 ny dom vedrørende rekkevidden av bilansvaret. Spørsmålet var om en datter som var påført en hodeskade fordi hun hadde fått bilens bagasjeluke i hodet idet hun reiste seg samtidig med at moren lukket luken, var å anse som en skade «gjort» av motorvogn og dermed var omfattet av bilansvaret etter bilansvarsloven § 4.

I bilansvarsloven er kravet til årsakssammenheng formulert slik at bilansvarforsikringsselskapet er ansvarlige for skade motorvognen «gjør». Høyesterett tok utgangspunkt i denne ordlyden og viste til at det i forarbeider og rettspraksis fremgår at det er meningen at bestemmelsen skal ha et vidt ansvarsområde. Vurderingstemaet for å avgjøre ansvar under bilansvaret ble etter dette presisert å være hvorvidt skaden er forårsaket av bilen brukt som kjøretøy. Det ble også vist til rettspraksis hvor det er formulert slik at alle krav som kan oppstå som en «naturlig konsekvens av motorvognens direkte bruk til transportformål» etter omstendighetene omfattes. Høyesterett viste videre til at det i forarbeidene er presisert at, ut over de typiske trafikkskadene, skal også skader av noe mer indirekte art være omfattet. Blant slike indirekte skader er i forarbeidene nevnt, klemskader eller skader påført ved av- eller påstigning.

Etter denne redegjørelsen for bilansvarets rekkevidde fant Høyesterett at den aktuelle skaden måtte anses som et utslag av vanlig bruk av bilen tilknyttet transportformål. Høyesterett fant det mest naturlig å sammenligne skaden med klemskader, og uttalte at selv om klemskader normalt oppstår når noen går inn/ut av en bil, var det ikke særlig forskjell på skadetypene da skade både i disse tilfellene og i aktuelle tilfelle skjer ved åpning/lukking av bilens dører. Deretter uttrykte førstvoterende at det etter hans syn i samtlige situasjoner var snakk om, som formulert i forarbeidene, en «skade som har noenlunde naturlig sammenheng med motorvognens tilstand, egenskaper eller andre forhold». Videre sa Høyesterett seg enig i lagmannsrettens tidligere vurdering hvor det ble gitt utrykk for at tilfellet lå i yttergrensen, men at bruken av bilen måtte anses så vidt vesentlig i årsaksbildet at det samlet sett var naturlig å knytte ansvar til den. 
Høyesterett fant etter dette å måtte legge til grunn at skaden var en naturlig konsekvens av bilens direkte bruk som motorvogn, og konkluderte med at hodeskaden oppstått ved lukkingen av bagasjeluken var omfattet av bilansvaret.

Del denne artikkelen

↑ Hopp til topps