Ny Høyesterettsdom – om fortrinnsrett til utvidet stilling for deltidsansatte

Posted May 30, 2016
Written by Joakim Bakke-Nielsen
Høyesterett avsa 25. april i år dom om deltidsansattes fortrinnsrett og rettsvirkningene av vedtak i Tvisteløsningsnemnda i senere rettssaker. 

Saken gjaldt en deltidsansatt spesialsykepleier i 75% stilling i Oslo kommune. Når arbeidsgiveren lyste ut en annen 75% stilling, gjorde hun gjeldende sin fortrinnsrett etter arbeidsmiljølovens § 14-3, men bare til en del av den slik at hun ville få 100% stilling. Oslo kommune mente det ville være vanskelig for dem å besette «resten» av stillingen og gav henne avslag. Spesialsykepleieren fikk så medhold av Tvisteløsningsnemnda i at hennes fortrinnsrett var krenket.

Oslo kommune hadde ikke brakt saken om inn for domstolene innen den fristen som arbeidsmiljøloven setter. Den etterfølgende rettssaken mot arbeidsgiveren reiste derfor både spørsmål om arbeidsgiveren var forhindret fra å gjøre gjeldende som en innsigelse at nemndas vedtak var feil. Dersom en slik innsigelse kunne gjøres gjeldende var spørsmålet om spesialsykepleierens fortrinnsrett var krenket når hun bare søkte for en del av stillingen.

Høyesterett delte seg i sin avgjørelse. Flertallet på tre dommere kom til at arbeidsgiveren fortsatt kunne gjøre gjeldende at nemndas vedtak var feil, ettersom loven manglet en bestemmelse om rettskraft for nemndas vedtak. Det ble bl. a. vist til at forvaltningsvedtak ikke har rettskraft med mindre det er lovhjemmel for det. Mindretallet på to dommere anså ikke dette som avgjørende og mente at innsigelsen var avskåret når arbeidsgiveren hadde oversittet søksmålsfristen. De ville dermed tilkjenne arbeidstakeren erstatning.

De tre dommerne, som utgjorde flertallet, måtte så ta stilling til om arbeidstagerens fortrinnsrett var krenket. Alle tre fant at nemndas vedtak var feil, og at arbeidstakerens rettigheter etter loven ikke var krenket. To av dommerne mente at arbeidsmiljøloven generelt er til hinder for delvis inntreden i en utlyst stilling. Den tredje dommeren var uenig i dette, men kom etter en konkret vurdering til at inntreden ville innebære "vesentlige ulemper" for Oslo kommune, og at arbeidstakeren derfor kunne nektes inntreden i dette tilfellet jf. arbeidsmiljøloven § 14-3 (2).

De to andre dommerne, som utgjorde mindretallet, uttalte seg også om sitt syn på forståelsen av arbeidsmiljølovens § 14-3. Én mente at arbeidsmiljøloven generelt var til hinder for delvis inntreden, mens den andre mente at det måtte foretas en konkret vurdering.

Dommen er interessant fordi den gir en avklaring på (manglende) rettskraftsvirkning av vedtak i Tvisteløsningsnemnda. Den klargjør også forståelsen av arbeidsmiljølovens § 14-3 om deltidsansattes fortrinnsrett til nye stillinger i en viss utstrekning.  I hvilken grad arbeidsmiljøloven prinsipielt utelukker delvis inntredelse eller om det beror på en mer skjønnsmessig ulempevurdering, er neppe fullstendig avklart ved denne avgjørelsen.

Advokatfirmaet HBN Henriksen Bakke-Nielsen ANS har omfattende erfaring og kompetanse innen arbeidsrettslig rådgivning og tvisteløsning og bistår både bedrifter og privatpersoner.

Del denne artikkelen

↑ Hopp til topps