Aktuelt

Foredrag på UiOs skolelederdager

Posted June 13, 2014
Tirsdag 24 juni holder advokat Helga Aune foredrag på skolelederdagene ved UiO. Skolelederdagene er en årlig begivenhet som samler skoleeiere, rektorer og organisasjoner fra hele landet.

Read More »

Regjeringens forslag til et mer fleksibelt arbeidsliv

Posted June 12, 2014
Regjeringen fremla 11. juni forslag til endringer på arbeidsmiljøloven. Det er varslet at regjeringen vil sende forslagene på høring før sommeren. De som da har noe å melde av innspill bør benytte anledningen.

Read More »

Ny avgjørelse fra Borgarting lagmannsrett – erstatning etter brudd på god meglerskikk

Posted April 22, 2014
Borgarting lagmannsrett kom i avgjørelse av 16. januar 2014 til at en megler hadde brutt god meglerskikk og var erstatningsansvarlig overfor Skandiabanken etter oppgjørsoppdrag. Megleren hadde oppgjørsoppdrag for tre eiendommer, hvor kjøpekontraktenes kjøpesummer var angitt som vesentlig høyere enn de reelle kjøpesummene.

Read More »

Frokostmøte 9. mai 2014 på Scandic Vulkan

Posted April 10, 2014
I samarbeid med Scandic Vulkan arrangerer vi frokostmøte fredag 9. mai 2014 kl 08:00 - 09:30.

Read More »

Ny avgjørelse fra Høyesterett - oppreisning etter ærekrenkelse

Posted March 28, 2014
I dom av 5. mars 2014 tok Høyesterett stilling til spørsmål om en ambulansesjåfør var ærekrenket i Dagbladet og om han hadde krav på en eventuell oppreisning for dette.

Read More »

Deltidsarbeid: Rett til stilling lik faktisk arbeidstid – endring i arbeidsmiljøloven

Posted March 5, 2014
Stortinget vedtok viktige endringer i arbeidsmiljøloven ved lov 14. juni 2013. Det ble vedtatt en rekke bestemmelser i kapittel 14 angående deltidsansatte, herunder en rett til arbeid lik den stillingsprosent de faktisk har arbeidet som overstiger kontraktsfestet tid. Ny § 14-4a gir deltidsansatte styrkede rettigheter i forbindelse med krav om økt fast stilling. Reglene trådte i kraft 1. januar 2014.

Read More »

Forslag til ny arvelov

Posted February 11, 2014
Arvelovsutvalget overleverte den 10. februar 2014 forslaget til ny arvelov. Forslaget skal være mer tilpasset dagens samfunn, hvor stadig flere lever i ugift samliv og med flere kull med barn.

Read More »

Ny avgjørelse fra Høyesterett - oppsigelse av vikar etter mer enn fire års tjeneste

Posted February 7, 2014
Høyesterett tok i dom av 29. januar 2014 stilling til spørsmål om oppsigelse av midlertidig ansatt tjenestemann. Vikaren, som var ansatt i en vitenskapelig stilling ved et universitet, mottok oppsigelse i forbindelse med at personen vikaren var ansatt i stillingen til sa opp sin stilling. Gjennom sitt vikariat hadde vikaren mer enn 4 års sammenhengende tjeneste ved universitetet.

Read More »

Aldersgrenser under rettslig press

Posted February 6, 2014
Likestillingsombudet konkluderte i sin uttalelse av 4. februar med at aldersgrensen på 67 år i NRK er i strid med forbudet mot aldersdiskriminering i arbeidsmiljøloven § 13-1. Begrunnelsen er at ombudet mener at NRK ikke har godtgjort at en slik aldersgrense er nødvendig og forholdsmessig, jf. arbeidsmiljølovens § 13-3 annet ledd. NRK har tre uker på seg til å påklage Ombudets uttalelse til Likestillings- og diskrimineringsnemnda.

Read More »

Krav om dokumentasjon av tap i forbindelse med forsikringsoppgjør?

Posted January 30, 2014
«Brannofre må dokumentere tap» slås det fast i dagens DN side 14 og 15 og knytter seg til forsikringsoppgjørene for brannofrene i Lærdal, men er like aktuelt for de som har tapt hus og eiendeler i forbindelse med lyngbrannen på Frøya.

Read More »

Arveavgiften er fjernet

Posted January 21, 2014
Arveavgiften er som utgangspunkt fjernet per 1. januar 2014. Denne regelendringen innebærer en forenkling av arveavgiftsregelverket og kan medføre en besparelse for arvinger. Samtidig kan de nye reglene innebære en økt gevinsbeskatning.

Read More »

Prinsipiell avgjørelse vedrørende utlegg under felleseieskifte

Posted January 2, 2014
Høyesterett avgjorde i dom av 12. desember 2013 sak mellom to tidligere ektefeller hvor den ene ektefellen ønsket salg av tidligere felles bolig og den andre ønsket å ta over eiendommen etter verdifastsettelse ved skiftetakst.

Read More »

Avgjørelse fra Høyesterett - prisregulering av borettslagsleiligheter

Posted November 14, 2013
Den 22. oktober 2013 slo Høyesterett fast at en avtale om prisregulering av borettslagsleiligheter kan være bindende til tross for at vedtektene knyttet til slik prisregulering ikke er gyldig.

Read More »

Prinsipiell avgjørelse om adgangen til midlertidige ansettelser

Posted November 1, 2013
Høyesterett slår fast at tolkningen av hva som skal anses som "praksisarbeid" etter arbeidsmiljøloven § 14-9 første ledd bokstav c, skal tolkes vidt.

Read More »

Avgjørelse fra Høyesterett - om tidligere erstatningsoppgjør stengte for krav om erstatning

Posted October 17, 2013
Interessant avgjørelse fra Høyesterett om rett til revisjon av tidligere erstatningsoppgjør for tap som er blitt klart for skadelidte etter at oppgjøret fant sted.

Read More »

Ny avgjørelse fra Høyesterett - stebarns oppreisningskrav

Posted October 14, 2013
Høyesterett har i nylig avgjørelse funnet at stebarn ikke omfattes av bestemmelse om oppreising, og følgelig ikke vil ha krav på oppreisning etter avdød steforelder.

Read More »

Ny avgjørelse fra Høyesterett - distinksjonen mellom entreprise og innleid arbeidskraft

Posted August 30, 2013
Høyesterett avgjorde i dom (HR-2013-1391-A) spørsmålet om et arbeid var utført som ledd i en entreprise eller om det var snakk om innleie av arbeidskraft. Spørsmålet er av stor interesse da innleie av arbeidskraft reguleres av arbeidsmiljøloven § 14-9 fjerde ledd jfr. § 14-9 femte ledd kan gi en arbeidstaker krav på fast ansettelse.

Read More »

Ny avgjørelse fra Høyesterett - reklamasjon på utbedringsforsøk

Posted August 30, 2013
Høyesterett fastslo i dom av 13. Juni 2013 (HR-2013-1261-A) at det ikke løper en absolutt reklamasjonsfrist etter at selger har foretatt en utbedring av en mangel. Dette innebærer at den opprinnelige reklamasjonen er tilstrekkelig i forhold til den absolutte reklamasjonsfrist.

Read More »

Nyansettelse

Posted August 13, 2013
Vi har gleden av å ønske vår nyansatte advokatfullmektig Elisa Bjørtomt Kristiansen velkommen med på laget.

Read More »

↑ Hopp til topps