Eiendom og entreprise-

I faggruppen Eiendom og entreprise har vi advokater med lang erfaring, juridisk spisskompetanse og kommersiell forståelse for eiendom og entreprise.Faggruppen for eiendoms og entreprise består av advokater med variert erfaringsbakgrunn,solid bransjekunnskap og kommersiell forståelse. Vi yter bistand innen fagområdene fast eiendom og entrepriserett til virksomheter, ideelle organisasjoner og privatpersoner.
 
Ved rettslige tvister bistår vi ved forhandlinger, mekling, voldgift og rettergang for de alminnelige domstoler.     
 
NÆRINGSEIENDOM
Vi bistår profesjonelle aktører innenfor alle aspekter av bransjen. Vår kompetanse omfatter offentligrettslige spørsmål, plan og byggningsrett, anskaffelser, kontrakter, due diligence, kart- og delingsforetninger, forhandlinger, utvikling og realisasjon.
  
ENTREPRISE
Vi bistår i alle stadier ved byggeprosessen. Vi rådgir med henblikk til blant annet risikohåndtering, utarbeidelse av kontrakter, forhandlinger og gir løpende bistand under byggeprosessen. Vi håndterer også alle tilgrensende problemstillinger i tilknytning til prosjektet, herunder tillatelser, plan- og bygningslovgivningen og naboforhold.
 
Gjennom våre samarbeidspartnere gir vi også bistand innen offentlige anskaffelser og skatterettslige spørsmål.
 
PRIVATPERSONER / FAST EIENDOM
 Vi bistår også privatpersoner med ulikespørsmål knyttet til kjøp og salg, servitutter / bruksretter, grensedeling / -justering, regulering, tomtefeste, tinglysning og pantsettelser, gjennomføring av skjønn, naboforhold, mangelsaker og husleietvister.
 
Vi har særlig kompetanse på familie, arverett og skifte noe som gjør oss særlig gode på eiendomsrettslige spørsmål knyttet til generasjonsskifte.    
 
NORGES BONDE- OG SMÅBRUKARLAG
Vi har særlig kompetanse innen landbruksrelaterte spørsmål, herunder odelsspørsmål, servitutter, tomtefeste, gjerde- og beiterett og generasjonsskifte, og yter bistand til medlemmer av Norges Bonde- og Småbrukarlag innenfor et bredt spekter av rettsområder. Vi er også bidragsytere til en juridisk spalte i medlemsavisen Bonde og småbruker, som utgis månedlig.
 

Kontaktpersoner:

Advokat Joakim Bakke-Nielsen
Advokat Karoline Henriksen (H)
↑ Hopp til topps