Tvisteløsning, mekling og prosedyre-

Advokatene i faggruppen Tvisteløsning, mekling og prosedyre har betydelig erfaring fra prosesser for domstolene og ulike klageorganer og fører hvert år en rekke saker for tingrettene, lagmannsrettene og Høyesterett.Vi representerer bedrifter, offentlige virksomheter, ideelle organiasjoner og privatpersoner.

Vi har inngående kunnskap og erfaring med «håndverket» prosess for domstolene.  Vi har betydelig erfaring med komplekse og langvarige rettssaker, og setter i slike tilfeller sammen team på tvers av fagområder. Vi tror at en kombinasjon av tung fagkunnskap og betydelig prosedyrekompetanse er det beste for våre klienter.

Strategiene som velges og brukes for å forfølge eller forsvare seg i en rettslig tvist er like viktige som selve saken. Seieren går ikke alltid til parten som ved første øyekast har den sterkeste saken, men til den som best forstår den rettslige prosessen og som dermed får argumentene sine tydelig fram i retten.

Vi har tvisteløsning-, meklings- og prosedyreoppdrag innen de fleste forretningsjuridiske områder, samt innenfor de fleste rettsområder for privatpersoner. Vi bistår ved tvisteløsning gjennom forhandlinger og forskjellige former for mekling. Når en sak ikke løses ved forhandlinger eller mekling, prosederer vi for de alminnelige domstolene og klageorganer i Norge, samt norske og internasjonale voldgiftsdomstoler.

En av advokatene våre har møterett for Høyesterett, og flere av advokatene har erfaring som rettsmeklere (godkjent advokatmeklere) og dommere.

Kontaktpersoner:

↑ Hopp til topps